Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/21
Dyrektora SP w Zagórzanach
z dnia 15 stycznia 2021 r.

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA KLAS I – III W CZASIE EPIDEMII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZAGÓRZANACH 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów w Szkole Podstawowej w Zagórzanach dla klas I – III zwaną dalej „szkołą”.
 2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 5. Przy wejściu do budynku zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk (zapewniając regularne napełnienie dozowników).
 6. Uczniowie klas I – III praz ich opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły głównym wejściem, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Rodzice dziecka powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 8. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 9. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się przede wszystkim w formie telefonicznej, a także poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.
 10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Jest dezynfekowany po każdym użyciu w danej grupie.
 11. W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności – uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowi prawni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. (Rekomendacja z wytycznych własnym środkiem transportu).
 12. Organizację pracy i jej koordynacja powinna zapewnić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.
 13. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 14. Ustala się harmonogram tygodnia nauki dla klas I – III, który podlega ogłoszeniu rodzicom poprzez dziennik elektroniczny oraz wywieszenie na drzwiach każdej sali lekcyjnej. Stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 15. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej, stałej sali.
 16. Do grupy uczniów (klasy) przyporządkowani są nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły.
 17. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochraniać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 18. W salach lekcyjnych znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Sprzęty sportowe i programowe należy czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych.
 19. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 20. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawić w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 21. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
 22. W miarę możliwości, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz zgodnie z wytycznymi uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 23. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, sprzętu elektronicznego,...).
 24. Ustala się korzystanie z szatni zgodnie z harmonogramem tygodnia dla klas I – III zapewniającym bezpieczeństwo uczniom.
 25. Zajęcia świetlicowe dla zapisanych uczniów klas I – III odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice lub sale wykorzystane na świetlice powinny być wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 26. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Zgodnie z rekomendacją z wytycznych można organizować wyjście w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 27. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 28. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole nie odbywają się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Organizacja tych zajęć następuje w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć następuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji – zestaw załączników stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Pracownik dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów wchodząc do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.
 7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Zapewnia się pojemniki dla uczniów i pracowników używających masek lub rękawic jednorazowych do ich wyrzucenia.
 9. Sale lekcyjne wietrzy się nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

IV. GASTRONOMIA

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynoszącej min. 1,5 m lub korzystanie ze środków ochrony osobistej). Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z obiadów odbywa się w dwóch turach w szkolnej stołówce z zachowaniem zasady spożywania ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Po każdej grupie przeprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Spożywanie drugiego śniadania odbywa się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 4. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej.
 5. Posiłki podawane są bezpośrednio przez obsługę.

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, iż w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 7. Szkoła stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 8. Ustala się miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym).
 10. Szkoła na bieżąco śledzi informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 18 stycznia 2021 r.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania.

Do pobrania:

pdf grafika  Procedura funkcjonowania klas I - III w okresie epidemii COVID-19 (651 KB, PDF)