Baner zawierający logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Gorlice ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

oraz w wersji papierowej:

  • sekretariat Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach

Rodzice Uczniów chcących wziąć udział w projekcie wypełniają Załącznik 2a - dla zajęć z kompetencji kluczowych, Załącznik 2c - dla zajęć specjalistycznych, Załącznik 2e - Oświadczenie uczestnika projektu i Załącznik 2f - Klauzula informacyjna art. 13 RODO oraz dostarczają wymagane przez Regulamin załączniki/oświadczenia.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach do 30 listopada 2021 r.


Nauczyciele wypełniają Załącznik 1a - Formularz zgłoszeniowy i dołączają Załącznik 1c - Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Załącznik 1d - Oświadczenie uczestnika projektu i Załącznik 1e - Klauzula informacyjna art. 13 RODO.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach do 12 listopada 2021 r. dla rekrutacji na studia podyplomowe.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach do 30 listopada 2021 r. dla rekrutacji na kursy.

Załączniki: