Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 5/20
Dyrektora SP w Zagórzanach
z dnia 21 maja 2020 r.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZAGÓRZANACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły Podstawowej w Zagórzanach zwaną dalej „Szkołą” oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19,
  2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.
  3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.
  4. Rodzic decydujący się na udział dziecka w zajęciach w Szkole w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć formularz wraz z oświadczeniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury oraz załącznik Nr 2.
 2. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP

  1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
  2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  3. Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
  4. Uniemożliwia się stykanie grup m.in. poprzez przeprowadzanie zajęć w oddzielnych salach oraz różne godziny zabaw na placu przyszkolnym .
  5. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
  6. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. W przypadku braku możliwości w szczególności zapewnienia opiekunów, lub innych istotnych okoliczności dyrektor może zawiesić działanie szkoły za zgodą organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami, na czas określony do czasu ustąpienia przyczyn zawieszenia.
  7. Prowadzący zajęcia używają osłony ust i nosa oraz informują uczniów o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych
  8. W sali, w której przebywają uczniowie usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku wykorzystywania przedmiotów i sprzętów wykorzystywanych do zajęć należy je czyścić i dezynfekować.
  9. Zakazuje się przynoszenia z domu do szkoły zabawek oraz innych przedmiotów.
  10. Zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć.
  11. Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby, w przypadku obecności dzieci (poprzez uchylenie okien).
  12. Uczniowie klas młodszych przyprowadzani/odbierani są przez osoby zdrowe.
  13. Uczniowie przychodzący do szkoły samodzielnie stosują instrukcję zakładania i zdejmowania maseczki.
  14. Po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, pomiar taki będzie wykonywany dziecku wchodzącemu do szkoły (temperatura prawidłowa wynosi do 36,9 stopni Celsjusza, z temperaturą wyższą dziecko nie będzie przyjęte pod opiekę) oraz podczas pobytu dziecka w szkole w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Termometr po użyciu podlega dezynfekcji, w przypadku termometru innego niż dotykowy każdorazowo po użyciu. Upoważnienie dla pracownika do przetwarzania w/w danych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.
  15. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk, z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do Szkoły.
  16. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą wyłącznie do części wspólnej za zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępstwie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. W przypadku wypełnienia się części wspólnej rodziców i dzieci zachowując w/w normy bezpieczeństwa - pozostali oczekują na wejście przed budynkiem szkoły z zachowaniem odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa. W przypadku przebywania w części wspólnej więcej niż jednego rodzica z dzieckiem należy stosować osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcje rąk.
  17. Zakazuje się wchodzenia rodzica/opiekuna przyprowadzającego/odbierającego do korytarzy i sal.
  18. Kontakt odbywa się w formie e-mail lub telefonicznej.
  19. Po wejściu do szkoły dzieci myją ręce. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
  20. Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny (regularna dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu urządzeń. Urządzenia na placu zabaw, np. ruchomy sprzęt rekreacyjny, z których nie mogą korzystać dzieci wyłącza się z użytkowania poprzez oznakowanie taśmą.
  21. Zakazuje się wychodzenia z dziećmi poza teren szkoły.
  22. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka niezwłocznie należy powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
  23. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie w celu odizolowania dziecka w przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). W pomieszczeniu zapewnia się minimum 2 m. odległości od innych osób.
  24. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.
  25. Szkoła wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%). W kuchni i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.
  26. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
  27. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, ewentualnie przyłbice, jednorazowe rękawiczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
  28. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach (m.in. przedmiotów, których użyją dzieci, stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich w tym w pomieszczeniach spożywania posiłków zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej procedury.
  29. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego - dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

  1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.
  3. Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły dezynfekuje ręce.
  4. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć rękawiczki.
  5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza wyznaczonego na odpady po dezynfekcji.
  6. Pracownicy szkoły sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi wykonują w maseczce ewentualnie w przyłbicy – nie ma nakazu.
  7. Pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym .
  8. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego min. 1,5 m.
  9. Nauczyciele prowadzący zajęcia :
   1. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
   2. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,
   3. realizują program zajęć dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,
   4. zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka.
  10. Personel obsługi :
   1. usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
   2. wietrzy sale, co najmniej raz na godzinę,
   3. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
   4. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,
   5. dezynfekuje urządzenia sanitarne,
   6. wyprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w szkole zaistnieją objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem do wyznaczonego pomieszczenia, zakłada maskę oraz rękawiczki.
  11. Wspiera się i promuje się wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasady:
   1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
   2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
  12. Stosuje się środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz mycie i dezynfekcję rąk, w tym szczególnie:
   1. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
   2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
   3. po usunięciu środków ochrony osobistej.
  13. Pracownicy kuchni:
   1. nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi; podczas pracy pozostają w strefie kuchennej.
   2. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
   3. bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu - odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
   4. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
   5. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni.
   6. wstęp do magazynów żywieniowych mają wyłącznie pracownicy kuchni.
   7. dbają o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców – dostawca nie wchodzi na teren szkoły.
 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

  1. Stosują się do procedur obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19.
  2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
  3. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
  4. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
  5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły z domu niepotrzebnych przedmiotów.
  6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  8. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
  9. Na terenie szkoły pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
  10. Zdejmują dziecku w szatni maseczkę i zabierają ją ze sobą (zabrania się pozostawiania maseczek w szatni).
  11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.
 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

  1. Pracownik, który zauważył u ucznia lub u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora szkoły .
  2. W przypadku wystąpienia ucznia lub pracownika objawów sugerujących zakażeniem koronawirusem osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu, natomiast uczeń pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką pracownika.
  3. Uczeń lub pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w wyznaczonym pomieszczeniu maseczkę oraz rękawiczki.
  4. Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu zakażenia u ucznia, odizolowania ucznia od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do dalszych wytycznych - w razie złego stanu ucznia (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
  5. Dyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych - w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112.
  6. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej i stosowaniu procedur zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.
  7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się dezynfekcji przez służby sanitarne.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego zarządzenia w tym zakresie.
  2. Procedura obowiązuje do odwołania.
  3. Procedura zostanie wprowadzona przez dyrektora z chwilą, gdy organ prowadzący:
   1. zapewni środki dezynfekujące potrzebne do bieżącego funkcjonowania przedszkola.
   2. zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym: jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, kombinezony, termometr bezdotykowy.
  4. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej.
  5. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze, dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

 

Iwona Jamro

Dyrektor Szkoły

 PLIKI DO POBRANIA:

 ikona doc  FORMULARZ ZGŁOSZENIA - wypełnia Rodzic (23 KB, DOCX)

pdf grafika  FORMULARZ ZGŁOSZENIA - wypełnia Rodzic (122 KB, PDF)

ikona doc  DEKLARACJA - wypełnia Rodzic (25 KB, DOCX)

pdf grafika  DEKLARACJA - wypełnia Rodzic (124 KB, PDF)