Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 10/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórzanach
z dnia 19 października 2020 r.

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE CZERWONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZAGÓRZANACH

 1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach zwanym dalej „szkołą”.
 2. W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie czerwonej organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązującej od 1 września 2020 r. w szkole.
 3. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych.
 4. Zaleca się uczniom przestrzeganie dystansu społecznego, przebywanie w wyznaczonych strefach lub stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa (zgodnie z wolą rodziców) w przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat).
 5. Wprowadza się obowiązkowe stosowanie przez pracowników szkoły osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka, sekretariat) oraz w salach lekcyjnych, jeżeli nie można zastosować dystansu.
 6. Zajęcia prowadzone są w wyznaczonych stałych salach lekcyjnych, do których przyporządkowany jest jeden oddział (nie dotyczy wychowania fizycznego, informatyki, zajęć świetlicowych).
 7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły).
 8. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 9. W miarę możliwości organizuje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 10. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim /po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/20
Dyrektora SP w Zagórzanach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZAGÓRZANACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły Podstawowej w Zagórzanach zwaną dalej „Szkołą” oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19.
  2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.
  3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.
 2. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP
  1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  5. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
   Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej stałej sali za wyjątkiem informatyki, edukacji informatycznej i wychowania fizycznego. W sali lekcyjnej zajmują stałe, przypisane im miejsce.
  6. Uczniowie klas I-III oraz ich opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły głównym wejściem, zachowując zasady:
   1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
   2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
   3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
   4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  7. Uczniowie klas IV-VIII mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły wejściem przez szatnię, zachowując zasady:
   1. dystansu od kolejnego dziecka min. 1,5 m,
   2. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
  8. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
  9. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się przede wszystkim w formie telefonicznej, a także poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.
  10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Jest dezynfekowany po każdym użyciu w danej grupie.
  11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Następnie należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
  12. Uniemożliwia się stykanie grup m.in. poprzez prowadzenie zajęć w oddzielnych, przydzielonych dla każdego oddziału salach (z wyłączeniem informatyki, edukacji informatycznej i wychowania fizycznego) oraz różne godziny zabaw na placu przyszkolnym.
  13. W celu zapewnienia bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych na korytarzu wydziela się strefy dla każdego oddziału i organizuje się dyżury nauczycieli.
  14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Dodatkowo na korytarzu wydziela się strefy dla każdego oddziału.
  15. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
  16. W salach lekcyjnych znajdujące się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
  17. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, podręcznej torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  18. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, sprzętu elektronicznego…).
  19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
  20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
  21. Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny (regularna dezynfekcja lub czyszczenie urządzeń z użyciem detergentu.
  22. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom poprzez:
   1. udostępnienie uczniom środków do dezynfekcji rąk,
   2. ograniczenie ilości osób przebywających w szatni,
   3. ograniczenie czasu pobytu uczniów w szatni w różnych godzinach,
   4. pełnienie dyżuru przez personel szkolny.
  23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
  24. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece określa odrębny regulamin.
 3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
  1. Do szkoły mogą przychodzić pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
  2. Każdy pracownik, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce.
  3. Pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym (nie dotyczy pracowników kuchni).
  4. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego min. 1,5 m.
  5. Nauczyciele prowadzący zajęcia :
   1. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
   2. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust, nosa,
   3. realizują program zajęć, dbając aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,
   4. zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u ucznia,
   5. zawiadamiają rodzica/prawnego opiekuna o konieczności odbioru dziecka (wykaz telefonów w każdej sali lekcyjnej),
   6. zakładają środki ochrony osobistej (zestaw znajduje się w każdej sali lekcyjnej) i zaprowadzają ucznia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
  6. Personel obsługi :
   1. wietrzy pomieszczenia szkolne,
   2. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
   3. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,
   4. dezynfekuje urządzenia sanitarne.
 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW
  1. Nie posyłają do szkoły chorego dziecka.
  2. Stosują się do Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii covid-19.
  3. Informują szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
  4. Sprawdzają na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli umieszczane w dzienniku elektronicznym i stronie internetowej szkoły.
  5. Zawsze odbierają telefon ze szkoły lub pilnie oddzwaniają.
  6. Kontrolują na bieżąco czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
  7. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
  8. Przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.
 5. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
  1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
  2. Na terenie szkoły dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe: plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek. Zestaw instrukcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
  3. Pracownicy powinni dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie (jeżeli już zaistnieje taka sytuacja), w tym rodzice uczniów, wchodzące do przestrzeni wspólnej szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Dyrektor lub inna osoba wskazana przez Dyrektora wyznacza strefy przebywania.
  4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
  5. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  6. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.
  7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
  8. Uczniom i pracownikom używającym masek i rękawic jednorazowych zgodnie z własną decyzją, zapewnia się pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 6. GASTRONOMIA
  1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynoszącej min. 1,5 m lub korzystanie ze środków ochrony osobistej). Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
  2. Korzystanie z obiadów odbywa się w dwóch turach w szkolnej stołówce z zachowaniem zasady spożywania ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Po każdej grupie przeprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Spożywanie drugiego śniadania odbywa się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
  3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
  4. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej.
  5. Posiłki podawane są bezpośrednio przez obsługę.
 7. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA
  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
  3. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  4. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury.
  5. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).
  7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę 
 8. ZALECENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA PODEJRZENIA KORONAWIRUSA
  1. Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:
   1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
   2. gastronomii,
   3. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
  2. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:
   1. ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),
   2. ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),
   3. ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych,
   4. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),
   5. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz),
   6. wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali),
   7. ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),
   8. mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej
   9. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły, w uzasadnionych przypadkach wezwać karetkę.
   10. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wymienionej w pkt. 8) i 9) następuje zgłoszenie o zaistniałym fakcie przez Dyrektora do organu prowadzącego i sanepidu a następnie wdrożenie otrzymanych odgórnie procedur i wytycznych,
   11. wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,
   12. zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły,
   13. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby - poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas,
   14. wprowadzić zasadę, że uczniowie, którzy zostali odebrani w trybie pilnym przez Rodzica do domu, muszą zostać poddani konsultacji lekarskiej. W przypadku powrotu do szkoły w następnym lub kolejnych 5 dniach uczeń przynosi oświadczenie od Rodziców o tym, iż dziecko zostało skonsultowane z lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do powrotu do szkoły. Po upływie 5 dni i braku objawów chorobowych dziecko wraca do szkoły bez żadnych dodatkowych procedur.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.
  2. Procedura obowiązuje do odwołania.

 

Do pobrania:

pdf grafika  Procedura bezpiecznego funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej (192 KB, PDF)

pdf grafika  Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 (414 KB, PDF)