1. Statut szkoły

2. Ceremoniał szkolny i postępowanie ze sztandarem

3. Roczny Program Rozwoju Szkoły - rok szkolny 2016/2017

4. Program Wychowawczy Szkoły  -  rok szkolny 2016/2017

5. Szkolny program profilaktyki - rok szkolny 2016/2017

6. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych - rok szkolny 2016/2017

7. Harmonogram pracy świetlicy szkolnej - rok szkolny 2016/2017

8. Harmonogram spotkań z rodzicami - rok szkolny 2015/2016

9. Szkolny zestaw programów - rok szkolny 2015/2016

10. Szkolny Program Aktywnej Współpracy

11. Szkolny Program Wspierania Ucznia Zdolnego w Zespole Szkół w Zagórzanach

12. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązujący od 1.1.2013 r.

13. Aneks nr 1/2014 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obowiązujący od 01.12.2014 r.

14. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Zagórzanach w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych   podręczników lub materiałów edukacyjnych

15. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoły na lata 2015/2016 - 2020/2021

16. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoły na lata 2010/2011 - 2014/2015

17. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum Zespołu Szkół w Zagórzanach (za rok szkolny 2016/2017).

18. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Zagórzanach (za rok szkolny 2016/2017).

19. "Szkoła bez przemocy" - certyfikat

20. Zintegrowany Plan Działania - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

UWAGA! - aby pobrać i otworzyć plik w formacie .pdf należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.