Spis treści

 

W dniu 13 kwietnia 2018 roku, na zaproszenie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przedstawiciele naszej szkoły: dr Iwona Jamro – Dyrektor, Aneta Motyka – koordynator ZPB oraz uczniowie: Daria Dutka, Katarzyna Jamro i Mateusz Firszt przyjęli z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach - insp. Krzysztofa Tybora oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach – nadkom. Doroty Tokarz, certyfikat LIDERA Szkoły Promującej bezpieczeństwo. W uroczystości uczestniczyli także asp. sztab. Karolina Gurba oraz asp. sztab. Grzegorz Szczepanek, którzy przez lata koordynowali i wspierali projekt w szkole.

A teraz trochę historii…

W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 20.04.2009 r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów ZPB, podczas którego określono priorytety podejmowanych działań i opracowano Zintegrowany Plan Działania. Przez prawie dwa lata cała społeczność szkolna podejmowała różnorodne zadania, zebrane w trzech obszarach działań: organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym, aby dążyć do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków, sprzyjających rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań. Poprzez realizowane zadania zmierzaliśmy również do zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią.

W czerwcu 2010 r. Zespół Certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wizytował naszą szkołę. Po dokonaniu audytu certyfikującego i uzyskaniu wymaganej ilości punktów, otrzymaliśmy Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2010 - 2012.

Po dwóch latach realizacji zadań Dyrektor szkoły dr Iwona Jamro złożyła wniosek o przedłużenie certyfikatu na kolejne pięć lat. W maju 2012 r. odbył się audyt, sprawdzający stopień realizacji przez szkołę poszczególnych zadań Zintegrowanego Planu Działań. Zespół certyfikujący powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji punktował zrealizowane w trzech obszarach zadania związane z promocją bezpieczeństwa, właściwe zachowania i osiągnięte cele. Działania szkoły, dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zostały wysoko ocenione przez Zespół Certyfikujący, czego dowodem było przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2012 - 2017.

Rok szkolny 2017/2018 to 10 – jubileuszowy rok dla naszej szkoły, w którym realizujemy zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji w październiku 2017 roku Dyrektor Szkoły – dr Iwona Jamro złożyła wniosek o przyznanie nam tytułu LIDERA Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Certyfikujący, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyznał Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach tytuł LIDERA Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Od tej pory możemy, jako samodzielna placówka realizować działania związane z budowaniem bezpieczeństwa w szkole i poza nią, poszerzaniem wiedzy prawnej uczniów i rodziców, wdrażaniem metod postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, profilaktyką w zakresie zachowań ryzykownych.

Otrzymanie certyfikatu to nie tylko duże wyróżnienie dla naszej szkoły, ale również mobilizacja do podejmowania nowych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z ideą projektu, będziemy nadal uczyć współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne.

 

Aneta Motyka