Spis treści

 

Nowy rok szkolny i nowe zadania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Rozpoczynamy 10 – jubileuszowy rok, w którym będziemy realizować zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania.

Po co to robimy?

Po to, aby wszyscy w szkole czuli się bezpiecznie, umieli reagować na zachowania agresywne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią oraz jak najlepsze warunki, sprzyjające rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań, aby pozyskiwać nowych sojuszników do realizacji zadań projektu.

Nasze plany na najbliższy rok szkolny:

 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
 • Kontynuowanie działań związanych promocją zdrowia, aktywności sportowej i rozwoju fizycznego.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Wspieranie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.
 • Objęcie szczególną opieką dzieci z trudnościami dydaktycznymi.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Kontynuowanie współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi.

Zakończyliśmy opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Teraz czekamy na przyznanie naszej szkole tytułu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, potwierdzającego przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu.