Spis treści

 

baner zpb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia” i realizowano go w czterech miastach – w Łowiczu, w Pabianicach, w Olkuszu i w Suchej Beskidzkiej.

Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym.  Na chwilę obecną jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych ma swoje ramy formalne. Zostały one określone w „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

Źródło:  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie/malopolska.policja.gov.pl

 


 Wdrażanie projektu ZPB w naszej szkole

W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół, a obecnie Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 20.04.2009 r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów ZPB, podczas którego określono priorytety podejmowanych działań i opracowano Zintegrowany Plan Działania.

Przez prawie dwa lata cała społeczność szkolna podejmowała różnorodne zadania, zebrane w trzech obszarach działań: organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym, aby dążyć do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków, sprzyjających rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań. Poprzez realizowane zadania dążyliśmy również do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, rodziców i uczniów określone zostały  priorytety podejmowanych działań:

- tworzenie coraz lepszej bazy alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

- polepszenie obiegu informacji o zachowaniach agresywnych,

- realizacja programów zastępowania agresji, radzenia sobie z agresją,

- integracja z instytucjami pozaszkolnymi,

- pozyskiwanie nowych sojuszników do realizacji projektu, które sukcesywnie były realizowane przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

W czerwcu 2010 r. Zespół Certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wizytował naszą szkołę. Po dokonaniu audytu certyfikującego i uzyskaniu wymaganej ilości punktów, otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

23.09.2010 r. pani Iwona Jamro – Dyrektor, pani Aneta Motyka – koordynator projektu oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego uczestniczyły w uroczystości wręczenia certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

To był nasz wspólny sukces, którego uwieńczeniem było odebranie przez panią Dyrektor certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2010 - 2012 z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Mariusza Dąbka. Należy wspomnieć, że nasza szkoła uplasowała się na 6 miejscu (na 31 szkół).

 

Certyfikat 1


Kontynuacja projektu ZPB

04.10.2010 r. koordynator projektu Aneta Motyka wraz z zespołem partnerów opracowali Aneks do Zintegrowanego Planu Działania, formułując nowe zadania do realizacji na lata szkolne 2010/2011 2011/2012.

Po dwóch latach realizacji zadań Dyrektor szkoły Iwona Jamro złożyła wniosek o przedłużenie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na kolejne pięć lat.

W maju 2012 roku odbył się audyt, sprawdzający stopień realizacji przez szkołę poszczególnych zadań Zintegrowanego Planu Działań. Zespół certyfikujący powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji punktował zrealizowane w trzech obszarach zadania związane z promocją bezpieczeństwa, właściwe zachowania i osiągnięte cele. 

Działania szkoły, dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zostały wysoko ocenione (32 pkt.) przez Zespół Certyfikujący, czego dowodem było przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2012 - 2017.

Jesteśmy jedną z siedmiu szkół w powiecie gorlickim i jedyną szkołą w gminie Gorlice, która posiada certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

 

Certyfikat2


Zintegrowane plany działania

Zintegrowane plany działania realizowane w latach 2009 - 2017

(po kliknięciu na poszczególny odsyłacz pełny plan w formacie PDF):

 

pdf grafika  ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA 2009

pdf grafika  ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA 2010

pdf grafika  ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA 2012

pdf grafika  ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA 2015

pdf grafika  ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA 2017

pdf grafika  ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA 2018_2019

pdf grafika  ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA 2019_2020


Sprawozdanie z działań realizowanych w ramach ZPB

Sprawozdania z działań realizowanych w ramach Zintegorwanej Polityki Bezpiueczeństwa

(po kliknięciu na odsyłacz sprawozdanie w formacie PDF):

 

pdf grafika  SPRAWOZDANIE 2010

pdf grafika  SPRAWOZDANIE 2012

pdf grafika  SPRAWOZDANIE 2017

pdf grafika  SPRAWOZDANIE 2017_2018

pdf grafika  SPRAWOZDANIE 2018_2019


 

Nowy rok szkolny i nowe zadania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Rozpoczynamy 10 – jubileuszowy rok, w którym będziemy realizować zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania.

Po co to robimy?

Po to, aby wszyscy w szkole czuli się bezpiecznie, umieli reagować na zachowania agresywne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią oraz jak najlepsze warunki, sprzyjające rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań, aby pozyskiwać nowych sojuszników do realizacji zadań projektu.

Nasze plany na najbliższy rok szkolny:

 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
 • Kontynuowanie działań związanych promocją zdrowia, aktywności sportowej i rozwoju fizycznego.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Wspieranie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.
 • Objęcie szczególną opieką dzieci z trudnościami dydaktycznymi.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Kontynuowanie współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi.

Zakończyliśmy opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Teraz czekamy na przyznanie naszej szkole tytułu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, potwierdzającego przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu.


 

W dniu 13 kwietnia 2018 roku, na zaproszenie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach przedstawiciele naszej szkoły: dr Iwona Jamro – Dyrektor, Aneta Motyka – koordynator ZPB oraz uczniowie: Daria Dutka, Katarzyna Jamro i Mateusz Firszt przyjęli z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach - insp. Krzysztofa Tybora oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach – nadkom. Doroty Tokarz, certyfikat LIDERA Szkoły Promującej bezpieczeństwo. W uroczystości uczestniczyli także asp. sztab. Karolina Gurba oraz asp. sztab. Grzegorz Szczepanek, którzy przez lata koordynowali i wspierali projekt w szkole.

A teraz trochę historii…

W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 20.04.2009 r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów ZPB, podczas którego określono priorytety podejmowanych działań i opracowano Zintegrowany Plan Działania. Przez prawie dwa lata cała społeczność szkolna podejmowała różnorodne zadania, zebrane w trzech obszarach działań: organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym, aby dążyć do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków, sprzyjających rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań. Poprzez realizowane zadania zmierzaliśmy również do zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią.

W czerwcu 2010 r. Zespół Certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wizytował naszą szkołę. Po dokonaniu audytu certyfikującego i uzyskaniu wymaganej ilości punktów, otrzymaliśmy Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2010 - 2012.

Po dwóch latach realizacji zadań Dyrektor szkoły dr Iwona Jamro złożyła wniosek o przedłużenie certyfikatu na kolejne pięć lat. W maju 2012 r. odbył się audyt, sprawdzający stopień realizacji przez szkołę poszczególnych zadań Zintegrowanego Planu Działań. Zespół certyfikujący powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji punktował zrealizowane w trzech obszarach zadania związane z promocją bezpieczeństwa, właściwe zachowania i osiągnięte cele. Działania szkoły, dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zostały wysoko ocenione przez Zespół Certyfikujący, czego dowodem było przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2012 - 2017.

Rok szkolny 2017/2018 to 10 – jubileuszowy rok dla naszej szkoły, w którym realizujemy zadania zawarte w Zintegrowanym Planie Działania. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji w październiku 2017 roku Dyrektor Szkoły – dr Iwona Jamro złożyła wniosek o przyznanie nam tytułu LIDERA Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Certyfikujący, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyznał Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach tytuł LIDERA Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Od tej pory możemy, jako samodzielna placówka realizować działania związane z budowaniem bezpieczeństwa w szkole i poza nią, poszerzaniem wiedzy prawnej uczniów i rodziców, wdrażaniem metod postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, profilaktyką w zakresie zachowań ryzykownych.

Otrzymanie certyfikatu to nie tylko duże wyróżnienie dla naszej szkoły, ale również mobilizacja do podejmowania nowych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z ideą projektu, będziemy nadal uczyć współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne.

 

Aneta Motyka